ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ ПРО БЛАГОДІЙНУ ПОЖЕРТВУ (ДОПОМОГУ)Викладений нижче текст Договору, адресований фізичним та/або юридичним особам і є офіційною публічною пропозицією (відповідно до ст. 641 Цивільного кодексу України) Міжнародної благодійної організації «Служба порятунку дітей» (далі – «Організація»), в особі президента Федченка Олексія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, невизначеному колу дієздатних фізичних осіб та юридичних осіб приватного права, які добровільно здійснюють благодійну діяльність (далі кожна з таких осіб – «Благодійник»), укласти договір про благодійну пожертву (допомогу), на зазначених нижче умовах.

Організація може укладати договори щодо надання благодійної пожертви в іншому порядку та/або на інших умовах, ніж це передбачено цією Офертою за зверненням Благодійника.

1. Предмет Договору1.1. Під Благодійною допомогою (пожертвою) мається на увазі – безоплатна передача особою (благодійником) коштів у власність Організації для наступного використання та досягнення цілей Організації, визначених Статутом або програмами Організації, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», Статуту Організації та умовами цієї Оферти.

1.2. Предметом цього Договором не є пряме чи опосередковане отримання прибутку.

1.3. Ця Оферта є безстроковою та може бути змінена Організацією у будь-який час (до її акцепту Благодійником) шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті:
https://savechild.com.ua/

2. Діяльність Фонду2.1. Організація здійснює наступну благодійну діяльність: турбота про дітей та сприяння духовному відродженню підростаючого покоління як майбутнього нашої держави; сприяння соціальній та психологічної реабілітації дитини; розповсюдження ідей миру, милосердя ат добра, шляхом надання благодійникам можливостей приймати участь у вихованні дітей за принципами гуманності, рівноправʼя, та злагоди, національної гідності і поваги до загальнолюдських цінностей на основі християнської моралі та етики; активна підтримка стосунків та допомога сімʼям , з усиновленими та/або удочереними дітьми-сиротами; сприяння розвитку охорони здоров'я, спорту та туризму, пропагування здорового способу життя, участь у наданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду аз хворими, інвалідами, самотніми, особами похилого віку та іншим особам, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування; сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сімʼям; сприяння розвитку культури, реалізація програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей, наближенню людини до духовних цінностей; надання моральної, матеріальної та іншої допомоги всім, хто ї потребує; провадження або сприяння діяльності з організації відпочинку та оздоровлення дітей та молоді на території України та за кордоном.

2.2. Цілями Організації є надання благодійної допомоги фізичним особам, територіальним громадам, неприбутковим організаціям, а також юридичним особам приватного права в указаних сферах, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

2.3. Діяльність Організації не має на меті отримання прибутку.

2.4. Статут Організації, інформація про його роботу та звіти про результати діяльності можуть бути надані Благодійнику за запитом.

3. Внесення пожертви та акцепт Оферти3.1. Благодійник самостійно визначає обсяг благодійної пожертви та вносить її шляхом (і) здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті, або (іі) перерахування грошових коштів на поточний рахунок Організації через установи банків.

3.2. Благодійник має право запитати у Організації та отримати інформацію про характер і розмір необхідної благодійної допомоги на конкретні цілі діяльності Організації, а також за благодійними програмами Організації, задля визначення напрямів використання благодійної пожертви до її надання.

3.3. Благодійні пожертви є безстроковими, і термін їхнього використання Фондом не обмежується. Благодійні пожертви збираються територією всього світу.

3.4. Валютою зарахування пожертви на рахунок Організації є національна валюта України – гривня. При перерахуванні пожертви в іншій валюті, сума конвертується в гривню за курсом платіжної системи Liqpay.

3.5. При внесенні пожертви для правильної ідентифікації платника Благодійник вказує свою контактну інформацію: ім'я та прізвище, назву юридичної особи, адресу електронної пошти та/або номер телефону. Благодійник має право здійснювати пожертви анонімно.

3.6. Акцептом Оферти (прийняттям Оферти шляхом переказу коштів) особа, що здійснює пожертву (Благодійник) підтверджує, що він розуміє та погоджується з усіма умовами Оферти.

3.7. Витрати, пов'язані з внесенням благодійних пожертв (комісії за перерахування коштів, податки, збори, тощо) несе Благодійник, якщо такі витрати стягуються з Благодійника, та Організація, якщо такі витрати стягуються з Організації. Благодійник усвідомлює та погоджується, що частина його благодійної пожертви може бути використана Організацією на покриття витрат, пов'язаних з внесенням благодійних пожертв, якщо такі витрати стягуються третіми сторонами за замовчуванням та їх неможливо уникнути (наприклад, комісії платіжних систем, банківські комісії, тощо).

4. Використання пожертви4.1. Організація зобов'язується використовувати кошти благодійної пожертви Благодійника відповідно до законодавства України та лише в рамках своєї статутної діяльності.

4.2. Організація має право самостійно визначати напрями використання благодійної пожертви відповідно до своєї статутної діяльності та законодавства України, за винятком випадків, коли Благодійник визначив конкретну ціль своєї пожертви за окремим договором з Організацією.

4.3. Благодійник погоджується, що відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» Організація може використовувати частину коштів, отриманих від Благодійників, на фінансування своїх адміністративних витрат. Розмір витрат на утримання Організації (адміністративних витрат Організації) не може перевищувати 20% його надходжень у поточному році.

5. Умови обробки персональних даних5.1. Організація як володілець даних повідомляє, що буде обробляти персональні дані, надані Благодійником у зв'язку з цим Договором, з метою укладення та виконання цього Договору, звітування за ним, виконання обов'язків, визначених законодавством (зокрема щодо сплати податків та ведення бухгалтерського обліку).

5.2. Організація може передавати дані третім особам (підрядникам, волонтерам, державним органам) лише у випадках та в обсязі, коли необхідно для досягнення вказаних цілей.

5.3. Благодійник щодо своїх персональних даних, наданих Фонду, має всі права суб'єкта, визначені Законом України "Про захист персональних даних".

6. Інші положення6.1. Наданням благодійної пожертви Благодійник беззастережно стверджує (і) свою дієздатність, (іі) добровільність укладання правочину, (ііі) що предмет благодійної пожертви не знаходиться під забороною, арештом, не перебуває у заставі, не обтяжений будь-якими іншими правами третіх осіб та не був набутий з порушенням норм Закону України №361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». У разі виникнення у Фонду обґрунтованих сумнівів щодо цих тверджень, Фонд має право запитати, а Благодійник зобов'язується надати, відповідні підтверджуючі докази цих тверджень.

6.2. У випадку виникнення спорів між сторонами цього Договору, вони мають вирішуватись шляхом переговорів. При неможливості переговорного вирішення, спори розглядаються судами у порядку, встановленому законодавством.

7. Реквізити ФондуНазва: Міжнародна благодійна організація «Служба порятунку дітей»

Адреса: Україна, 03028, місто Київ, Стратегічне шосе, 4/27, квартира 9

Код ЄДРПОУ: 33629530

Email: office@savechild.com.ua

Банк: АТ КБ «ПриватБанк»

МФО 305299

Рахунок: UA423052990000026003036212356